Tunnista osaamisesi digitaalisten oppimisen ympäristöjen ja oppimisaineistojen käyttäjänä. Opus-korteilla voit hahmottaa oman oppimisesi vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Voila_Capture 2016-06-08_07-52-52_ap.png

Tulostusversio


Isokokoiset kortit


KORTIT: CC BY-SA


TaustaaTeknologian käyttö viestinnässä vaatii motivaatiota, liittymän ja osaamista, näin kiteytti Marja-Liisa Viherä 1999 väitöskirjassaan Ihminen tietoyhteiskunnassa. Samalla tavalla voidaan tarkastella vuorovaikutteisten digitaalisten oppimissisältöjen käyttämistä.

Oppijalla on oltava oppimissisällön käyttämiseen motivaatio. Modernin motivaatioteorian kolme oleellista komponettia, autonomia, merkityksellisyys ja kompetenssi, vaikuttavat intoon ja halukkuuteen toimia oppimissisältöjen kanssa. Varsinkin, kun vaaditaan uusien taitojen hankkimista, on motivaation tukeminen tärkeää. Pelkkä kategorinen ilmoitus digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä ei riitä, sillä monimuotoisten digitaalisten oppimissisältöjen ympärillä muuttuu koko toimintakulttuuri.
Oppijan motivaation osalta autonomia näkyy siinä, että hän voi toimia itsenäisesti, muokata sisältöjä, tuottaa omia sisältöjä, jakaa tuotoksiaan, tehdä uusia aloitteita. Tätä vasten esimerkiksi PDF-tiedostoksi muutettu oppikirja ei suo juurikaan autonomian tunnetta. Kun perinteisessä oppikirjassa oppija lukee toisten kokemuksista ja toisten ajattelemista ajatuksista, digitaalinen oppiminen tuo rinnalle toimijuuden, oman tekemisen ja tuottamisen sekä yhteisöllisyyden, parin tai ryhmän kanssa työskentelyn. Oppimiskokemuksen merkityksellisyys kasvaa omakohtaisuuden ja yhteisöllisyyden myötä.
Millaisia taitoja digitaalisen oppimissisällön taitava hyödyntäminen vaatii? Loimme taitokartan ja kehitimme taitokarttan perustuvat pelikortit, joiden avulla oppijat opettajineen voivat tunnistaa taitojaan, kehittämiskohteitaan ja sitä, mihin koolla oleva ryhmä voisi yhdessä yltää ja mitä he voisivat toinen toisiltaan oppia.

Digioppimisen taitokorttipakassa jokainen taito on jäsennetty kolmeen tasoon. Korttien kanssa voi soveltaa esimerkiksi neuvottelupeli-malliin, jossa pelajat vaihtavat taitokortteja ja keräävät itselleen oman osaamisen pakan. Taitokorttien avulla voidaan pareittain tai pienryhmissä ideoida erilaisten ryhmätehtävien työnjakoa. Kortit opastavat myös kasvattamaan niitä osaamisalueita, jotka ovat vielä heikkoja eli opiskelussa ei keskitytä pelkästään vahvuuksien hyödyntämiseen vaan omien kykyjen kehittämiseen.Korttien tekstitMinä verkossa


Verkkopalveluilla tarkoitetaan asian hoitamista tietoverkossa tarjottua palvelua käyttäen. Eri toimijoiden verkkopalveluita on listattu mm suomi.fi sivustolla. Niitä tarjoavat mm. posti, pankit, vrk, poliisi ja monet muut tahot. Kouluissa verkkopalveluita tarjoavat mm. koulujen oppilashallintojärjestelmät
Kortti 1: Verkkopalvelujen käyttö
  1. noviisi:
   1. tiedän mistä etsin luotettavia verkkopalveluja ja
   2. osaan kirjautua verkkopalveluihin ja tunnistan erilaiset kirjautumismenetelmät (sähköposti, Facebook- ja Google-tunnukset, TUPAS ja Katso -varmenteet)
   3. osaan pyytää apua verkkopalvelujen käyttöön (helpdesk, kaveriapu jne)
  2. osaaja
   1. tunnistan epäilyttävät palvelut luotettavista
   2. osaan käyttää verkkopalveluita itsenäisesti
   3. osaan neuvoa oppilaitani verkkopalvelujen käytössä
  3. expertti:
   1. osaan arvioida sekä verkkopalveluiden teknistä käytettävyyttä että sisältöjen luotettavuutta
   2. neuvon muita verkkopalveluiden käytössä
   3. kehitän / ylläpidän oppilaitokseni verkkopalveluja


Kortti 2: Digitaaliset jalanjäljet (MyData):
Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.


Noviisi
  1. tiedän mitä henkilötietoihin kuuluu
  2. tiedän mihin esim. kaupalliset toimijat käyttävät MyDataa
  3. tiedän lait, jotka vaikuttavat MyDatan käyttöön
 1. osaaja:
  1. osaan käsitellä omia henkilötietojani turvallisesti
  2. osaan neuvoja oppilaita henkilötietojen käytössä
  3. tunnen hyvin henkilötietoihin liittyvän lainsäädännön
 2. expertti:
  1. osaan käsitellä henkilötietoja tietoturvallisesti
  2. osaan neuvoja kollegoja henkilötietojen käytössä
  3. kehitän oman oppilaitokseni säädöksiä MyDataan liittyvissä ohjeistuksissa


Kortti 3: Oppilaitosdata:
Oppilaitosdataa muodostuu kaikesta oppijan toiminnasta tallennetusta tiedosta. Perustietojen lisäksi esimerkiksi oppilaan arviointia, tukitoimia, poissaoloja, oppilashuoltoa koskevat tiedot sekä tiedot erilaisten kurssien ja niiden osien suorittamisesta ja niistä saaduista arvosanoista. Oppilaitosdataa ovat myös yksittäiset oppimisympäristöihin kirjautumistiedot, joita kertyy sähköisten järjestelmien käytöstä.
 1. Noviisi
  1. tunnistan mitä liittyy oppilaitosdataan
  2. tiedän suurpiirtein mihin oppilaitoksen palvelimille kertyvää tietoa voidaan käyttää
  3. tiedän lait ja säädökset, jotka vaikuttavat tietojen käyttöön
 2. osaaja:
  1. osaan käsitellä oppilaitosdataa turvallisesti
  2. osaan kertoa oppilailleni oppilaitosdatan käytöstä
  3. tunnen hyvin dataan liittyvän lainsäädännön
 3. expertti:
  1. osaan käsitellä oppilaitosdataa tietoturvallisesti noudattaen annettuja ohjeistuksia
  2. osaan neuvoja kollegoja oppilaitosdatan käytössä
  3. kehitän oman oppilaitokseni säädöksiä oppilaitosdatan käyttöön liittyvissä ohjeistuksissa


d) Kortti 4: Tekijänoikeudet ja omien tuotosten jakaminen
Tekijänoikeus on tekijän oikeus kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa.Teoksia voivat olla esimerkiksi kirjalliset tuotokset, elokuvat, äänitteet, taidemaalaukset ja sävelteokset. Kirjallisia teoksia ovat myös tietokoneohjelmat, kartat ja graafisesti muotoillut teokset. Tekijänoikeus ei suojaa ideoita eikä ajatuksia, vaan teoksen ilmiasua eli toteutustapaa.


Noviisi
  1. tunnen työni kannalta tärkeät tekijänoikeudelliset lait ja säädökset
  2. osaan käyttää tekijänoikeuksiin liittyviä tietolähteitä kuten Kopiosto, www.kopiraitti.fi, __www.operight.fi__
  3. tunnen oppijoiden tekemien töiden levitykseen liittyvät tekijänoikeudelliset asiat
 1. Osaaja
  1. osaan käyttää avoimia oppimateriaaleja opetuksessa
  2. tunnen avoimen toiminnan mahdollistavan lisenssikäytön periaatteet (esim. creative commons)
  3. tuen oppilaitani tekijänoikeudellisissa asioissa


 1. Expertti
  1. tuen kollegoja tekijänoikeudellisissa asioissa
  2. seuraan aktiivisesti tekijänoikeuslainsäädännön kehityksen ja tulkinnan kehitystä ja tiedotan työyhteisölleni muutoksista
  3. osallistun tekijänoikeuskäytänteiden kehittämiseen omassa työyhteisössäni
Viestintäosaaminen:
Viestintä eli kommunikaatio voidaan ymmärtää sekä sanomien siirtämiseksi että merkitysten tuottamiseksi. Viestintä voi olla myös yhteisyyden luomista, jolloin olennaista ei ole tiedon tai informaation välittäminen vaan yhteisen ymmärryksen tuottaminen. Viestintään liittyy olennaisesti sosiaalinen media, tiedon- ja oppimateriaalinhaku, tekijänoikeudet ja omien tuotosten jakaminen.
Kortti 1: Sosiaalinen media
  1. Noviisi
   1. tunnen sosiaalisen median toimintatavat (esim. avoimuus, yhteisöllinen tekeminen, vertaisarviointi)
   2. tunnen koulussani käytössä olevat sosiaalisen median työvälineet
   3. tunnen sosiaalisen median työvälineiden opetuskäyttöön liittyvät pedagogiset lähtökohdat
  2. Osaaja
   1. osaan valita sosiaalisen median työkalut opetukseni tavoitteiden mukaan
   2. osaan rakentaa sosiaalisen median työvälineillä toimivan oppimisympäristön opetukseeni
   3. osaan tukea oppilaitani sosiaalisen median käyttöönotossa ja hyödyntämisessä
  3. Expertti
   1. autan kollegoja sosiaalisen median palveluiden käytössä
   2. kehitän oman oppilaitokseni some-välineiden pedagogista käyttöä
   3. kehitän oman oppilaitokseni some-ohjeistuksia


Kortti 2: Tiedonhaku
Tiedonhaun lähteitä ovat esimerkiksi erilaiset tietokannat, e-kirjat ja muut sähköiset julkaisut. Tiedonlähteen valinta riippuu tiedontarpeesta. Vain yhden tietolähteen käyttäminen ei läheskään aina ole riittävä tarvittavan tiedon löytymiseen, vaan tietoa on etsittävä useammasta eri lähteestä.
 1. Noviisi
  1. tunnen keskeiset työhöni liittyvät sähköiset tietolähteet
  2. osaan käyttää sujuvasti päivittäisessä työssäni tiedonhankintaan tarvittavia perusvälineitä (hakukoneet, hakemistot)
  3. osaan arvioida kriittisesti eri tietolähteitä ja niistä saatavan tiedon luotettavuutta (reliabiliteetti) ja osuvuutta (validiteetti)
 2. Osaaja
  1. osaan arvioida ja tunnistaa käyttämieni erilaiset tietolähteiden taustat ja vaikuttimet
  2. pystyn tukemaan oppilaitani monipuolisessa ja joustavassa tiedonhaussa
  3. seuraan aktiivisesti ammatillisen kehittymisen kannalta tärkeitä tietolähteitä
 3. Expertti
  1. pystyn tukemaan työyhteisöäni monipuolisessa ja joustavassa tiedonhaussa
  2. kehitän oppilaitokseni yleisiä tietolähteiden käyttötapoja
  3. tiedotan muille tietolähteissä tapahtuvista muutoksista


Kortti 3: Digitaalisen oppimateriaalin haku
Digitaalinen oppimateriaali on mikä tahansa digitaalisessa muodossa oleva aineisto, joka on tarkoitettu tietyn aihepiirin opiskelua varten. Digitaalinen oppimateriaali voi olla maksullista tai avoimesti hyödynnettävää. Sen julkaisija voi olla kustannusyhtiö tai yksityishenkilö.
  1. Noviisi
   1. Tunnen oppilaitokseni käytössä olevat digitaaliset aineistot ja niihin liittyvät palvelut (esim. kustantajien lisämateriaalit).
   2. Tunnen digitaalisen aineiston käyttöön liittyvät lisenssiehdot.
   3. Osaan erottaa maksullisen ja avoimesti käytettävissä olevan aineiston.
  2. Osaaja
   1. Osaan linkittää digitaalisia aineistoa omaan materiaaliini
   2. Osaan yhdistellä erilaisia aineistoja toisiinsa.
   3. Osaan tukea oppilaitani oppimateriaalien haussa ja käytössä.
  3. Expertti
   1. Tuen kollegoja oppimateriaalin käytössä
   2. Kehitän oppilaitokseni digitaalisia aineistojen tuotantoa.
   3. Osallistun digitaalisten oppimateriaalien käytön ohjeistuksen kehittämiseen

Kortti 4: Maineenhallinta ja kriisit verkossa
Henkilön verkkoidentiteetti ja maine rakentuu samalla tavalla kuin tosielämän identiteettikin. Sen muodostumista voidaan omilla toimilla ohjata haluttuun suuntaan. Digitaalisessa maineenhallinnassa hyödynnetään usein sosiaalista mediaa. Maineen ja verkkoidentiteetin rakentaminen on jatkuva prosessi, jota kannattaa suunnitella tarkkaan etukäteen.
 1. Noviisi
  1. olen läsnä sosiaalisen median kanavissa ja seuraan niissä käytävää keskustelua
  2. ymmärrän mitä kannattaa jakaa verkossa ja mitä ei
  3. Tunnistan luotettavat keskustelualueet ja sivustot
 2. Osaaja
  1. osallistun aktiivisesti asiallisiin keskusteluihin
  2. kuuntelen myös muiden mielipiteitä
  3. Tuotan mielekästä sisältöä omalla nimelläni
 3. Expertti
  1. rakennan aktiiivisesti omaa verkkoidentiteettiä
  2. Ylläpidän ja kehitän omia sivustoja ja kanavia
  3. Seuraan verkkoidentiteettini kehittymistä ja reagoin kriiseihin nopeastiTyövälineosaaminen
Työvälineosaamisella tarkoitetaan opetuksessa käytettäviä ohjelmia ja ohjelmakokonaisuuksia. Tällaisia ovat mm. toimisto-ohjelmat (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka), Audiovisuaaliset tuotanto-ohjelmat sekä sähköiset oppimisympäristöt
Kortti 1: Toimisto-ohjelmat ja sähköposti (kuten tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikkaohjelmat)
  1. Noviisi
   1. Osaan avata yleisimmät toimisto-ohjelmat ja käyttää niiden perustoimintoja (kirjoittaa tekstiä, luoda esityksiä jne)
   2. Osaan käyttää aineiston joukossa ääntä, kuvaa ja muita upotettavia elementtejä.
   3. osaan liittää liitetiedostoja sähköpostiini
  2. Osaaja
   1. Osaan käyttää toimisto-ohjelmien ja sähköpostin työkalu- sekä toimintovalikoimaa laajasti ja monipuolisesti
   2. Neuvon oppilaita ohjelmien käytössä.
   3. osaan käyttää lomaviesti-ominaisuutta


 1. Expertti
  1. Ratkaisen yleisimpiä ongelmatilanteita ohjelmissa.
  2. Osaan edelleen lähettää omat postini toiseen sähköpostiosoitteeseen
  3. Osaan ohjata tiedostoihin liittyvissä tietoturvakysymyksissä kollegoja. (Esim. mihin tiedostoja voidaan tallentaa yms.)


Kortti 2: Audiovisuaalisuus
Audiovisuaalisella tuotannolla tarkoitetaan esim. erilaisten kuvien, grafiikoiden, videoiden ja äänitiedostojen tuottamista, editointia ja julkaisua.
 1. Noviisi
  1. Osaan käyttää omia laitteitani AV-taltiointiin ja tallenteiden katsomiseen
  2. Osaan tallentaa AV-taltiointini haluamaani paikkaan
  3. Ymmärrän mihin voin AV-taltiointejani käyttää
 2. Osaaja
  1. Osaan editoida ja julkaista tallennettuja AV-tiedostoja
  2. Tunnen mm kuvauslupiin ja tekijänoikeuksiin liittyvät lait ja käytännöt
  3. Ohjaan oppilaita AV-tuotannossa
 3. Expertti
  1. Kehitän AV-tuotannon menetelmiä
  2. Vastaan tarvittavien laitteiden hankinnoista tms.
  3. Ohjaa muita AV-tuotannossa


Kortti 3: Oppimisympäristöt
Oppimisympäristö tarkoittaa teknisen, fyysisen ja sosiaalisen ympäristön muodostamaa kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.
 1. Noviisi
  1. Tunnistan käytettävissä olevat resurssit (kirjasto, luokkahuone, sähköinen maailma jne.)
  2. Tunnistan erilaisten resurssien yhdistämisen asettamat tekniset ja pedagogiset vaatimukset
  3. Kannustan oppilaitani käyttämään erilaisia mahdollisuuksia oppimisensa tukena


 1. Osaaja
  1. Osaan yhdistää sujuvasti fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt
  2. Osaan pedagogisesti arvioida erilaisia mahdollisuuksia ja kehittää omassa opetuksessani käyttämääni oppimisympäristöä
  3. Teen yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa oppimisympäristön kehittämiseksi.
 2. Expertti
  1. Seuraan oppimisympäristöjen kehitystä
  2. Kehitän ja testaan erilaisia ratkaisuja
  3. Opastan muita uusien ratkaisujen käyttöönotossa


Kortti 4. Mobiililaitteiden käyttö
Mobiililaitteisiin kuuluvat älypuhelimet ja erilaiset tablet-laitteet.
 1. Noviisi
  1. Osaan käyttää mobiililaitetta puheluihin, kuvaamiseen, äänittämiseen ja viesteihin
  2. Osaan etsiä, ladata ja käyttää mobiilisovelluksia
  3. Huolehdin sovellusten ja ohjelmistojen päivittämisestä mobiililaitteissa
 2. Osaaja
  1. Osaan palauttaa mobiilipäätelaiteen tehdasasetuksille ja tyhjentää henkilökohtaiset tietoni laitteesta
  2. huolehdin mobiililaitteiden tietoturvallisuudesta
  3. Osaan synkronoida tietoja eri palveluiden ja laitteiden välillä
 3. Expertti
  1. hyödynnän mobiililaitteita niiden koko potentiaalilla ja tiedän mitä kaikkia mahdollisuuksia se tarjoaa
  2. Osaan käyttää usean eri valmistajan päätelaitteita
  3. Osaan neuvoa muita mobiililaitteiden käytössä ja ratkaista yleisimmät ongelmatilanteet


Tietokoneen käyttötaidot
Tietokoneen käyttötaidoilla tarkoitetaan tietokoneen sujuvan käytön perustaitojen hallitsemista. Tällaisia perustaitoja ovat mm. tiedostojen hallinta omalla koneella tai pilvipalvelussa, tulostaminen ja tietoturvallinen toiminta.
Kortti 1: Tiedostojen hallinta
  1. Noviisi
   1. Tunnen tiedostojen nimeämiskäytännöt
   2. Osaan tallentaa tiedostoni haluamaani paikkaan ja löydän sen tarvittaessa
   3. Osaan liittää tiedostoja esim. sähköpostiin
  2. Osaaja
   1. Osaan siirtää tiedostoja kansiosta toiseen
   2. Osaan käyttää versiohallinan työkaluja tiedostoissa
   3. Opastan oppilaita tiedostojen käytössä
  3. Expertti
   1. Osaan huomioida tiedostomuodot tallennuksen yhteydessä
   2. Osaan esim. lukita tiedoston muokkauksilta
   3. Ohjeistan muita tiedostojen käytössä


Kortti 2: Tiedon muuntaminen
Tiedon muuntamisella tarkoitetaan tiedon muuttamista toiseen muotoon. Esimerkiksi tulostamista, skannaamista ja XXXXXX
 1. Noviisi
  1. Tunnistan perus tiedostomuodot (.doc, .txt, .gif)
  2. Osaan tulostaa /skannata perusasetuksilla
  3. Osaan käyttää esim. dokumenttikameraa opetukseni tukena.
 2. Osaaja
  1. Osaa muokata tulostusasetuksia
  2. Osaan muokata ja tallentaa toiseen tiedostomuotoon esim. valokuvia.
  3. Tunnen tiedoston muuntamiseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset
 3. Expertti
  1. Opastan muita tiedon muuntamisessa
  2. Seuraan kehitystä ja tiedotan tapahtuneista muutoksista.
  3. Kehitän teknistä TVT-ympäristöä


Kortti 3. Digitaalinen turvallisuus
Digitaalinen turvallisuus tarkoittaa tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. Uhkina pidetään esimerkiksi erilaisia huijausyrityksiä, henkilökohtaisen yksityisyyden loukkauksia, roskapostia,piratismia ja tietokoneviruksia. Tietoturvauhkia ovat luvaton pääsy tietoihisi, tiedon luvaton käyttö, salaisen tiedon paljastuminen, tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen.
 1. Noviisi
  1. Osaan tarkistaa tietoturva-asetukset palveluissa
  2. Tunnistan huijausviestit esim. sähköpostissa.
  3. En hyväksy tuntemattomia kaveriksi esim. Facebookissa.
 2. Osaaja
  1. Tunnistan esim. trollit ja vihapuheen verkkokeskusteluissa.
  2. Osaan ohjata oppilaitani digitaalisen medialukutaidossa.
  3. Osaan ilmoittaa asiattomasta toiminnasta palveluntarjoajalle.
 3. Expertti
  1. Ohjaan muita.
  2. Seuraan digiturvan kehitystä ja ennakoin uhkia.
  3. Kehitän oppilaitokseni digturvan toimintatapoja.


Kortti 4. Pilvipalvelut
Pilvipalvelut on yleisnimitys palveluille, joita palvelun käyttäjä voi käyttää Internetin avulla riippumatta palvelun sijainnista ja päivitysajoista.
 1. Noviisi
  1. Tunnistan turvallisten pilvipalvelujen tarjoajat
  2. Osaan luoda ja ladata tiedostoja omalta koneeltani pilveen
  3. Osaan asettaa yksityisasetukset niin, ettei tiedostoni ole kaikille jaossa
 2. Osaaja
  1. Osaan etsiä ja ottaa käyttöön uusia pilvipalveluita.
  2. Ohjaan oppilaitani pilvipalveluiden käytössä.
  3. Osaan siirtää tietojani pilvipalveluiden välillä ja poistaa tietoni pilvipalveluista
 3. Expertti
  1. Tunnen pilvipalveluiden käyttöehdot ja niiden vaikutukset esim. tietojen fyysiseen sijaintiin.
  2. Ohjaan ja opastan muita pilvipalveluiden käytössä
  3. Seuraan ja kehitän oppilaitokseni toimintatapoja pilvipalveluiden käyttöön

Jokerikortti: Oman osaamisen kehittäminen
Tietotekniiikka ja digitaaliset palvelut kehittyvät jatkuvasti, joten on tärkeää pitää huolta oman osaamisen päivittämisestä säännöllisin väliajoin. Miten sinä voisit kehittää omaa osaamistasi arjessa?